VZW Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!


Ons beleid

Financieel beheer


De vzw is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken welke bedragen er als onkosten zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het
werven van geld en het beheer van de vzw. Dat geldt ook voor alle andere kosten en de
aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de vzw.
De bestuurders van VZW Handen voor Pootjes doen dat vrijwillig. Zij ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Dit is vastgelegd in de statuten .
Voor niet
beleidsbepalende en met name uitvoerende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend.
Het beloningsbeleid is erop gericht om het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn.

Boekjaar


De vzw houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vzw.
De verkregen inkomsten worden gebruikt om activiteiten uit te voeren
conform de doelstelling van de vzw.

De instelling voldoet aan de publicatieplicht
doormiddel van de website: www.handenvoorpootjes.eu
 

 

 

                                                                      


 


 


 

 


    © Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved