Stichting Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!


Ons beleid

Financieel beheer


De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken welke bedragen er als onkosten zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het
werven van geld en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten en de
aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.
De bestuurders van Stichting Handen voor Pootjes doen dat vrijwillig. Zij ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Dit is vastgelegd in de statuten in artikel 3.
Voor niet
beleidsbepalende en met name uitvoerende werkzaamheden kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend.
Het beloningsbeleid is erop gericht om het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn.

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting loopt per kalenderjaar van december tot december. Telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld door de penningmeester. De penningmeester zal de boekhouding van de stichting afgeven bij de boekhouder, deze zal een financieel jaarverslag opstellen voor de stichting.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
De verkregen inkomsten worden gebruikt om activiteiten uit te voeren
conform de doelstelling van de stichting.
De administratie wordt gevoerd door de
penningmeester: E.J.G.Herveille
De instelling voldoet aan de publicatieplicht
doormiddel van de website: www.handenvoorpootjes.eu
Op grond van artikel 5 en 6 van de
statuten is bepaald dat geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap heeft in de stichting. Op die manier wordt voorkomen dat een persoon kan beschikken.
 

 

 

                                                                      


 


 


 

 


    © Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved